Działka Produkcyjno -Usługowa/ 3900m2

Zagłoba
250000
64 zł/m
2
szczegóły oferty
Rodzaj nieruchomości: Działka
Rodzaj oferty: Sprzedaż
Powierzchnia: 3900 m2
opis nieruchomości

Na sprzedaż działka usługowa o powierzchni 3900m2 ( 39 ar).

Lokalizacja:
Zagłoba, gmina Wilków, woj. Lubelskie.

Powierzchnia działki 
3900 m2 

Wymiary :
dł 90 m x szer. 50 m

Działka ewidencyjna
Wilków, obręb 22-ZAGŁOBA, numer dz.222/1
061207_2.0022.222/1

Przeznaczenie działki:
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren oznaczony symbolem 5RU ( Tereny urządzeń produkcji rolnej (RU2)  2PS (. Tereny składowania i magazynowania towarów (PS)

Na terenach przeznaczonych na lokalizację obiektów produkcji rolnej ustala się:
1/ Sytuowanie gospodarstw rolnych i działalności produkcyjnych zaliczanych do działów specjalnych, z zachowaniem odpowiednich dla rodzaju działalności warunków sytuowania obiektów a także zagospodarowania zielenią izolacyjną,
2/ Możliwość adaptacji istniejących obiektów produkcyjnych i usługowych wraz zapleczem, z dopuszczeniem ich rozbudowy, warunkowane zachowaniem przepisów szczególnych, zwłaszcza dot. ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
3/ Możliwość przekształceń funkcjonalnych i rozbudowy adaptowanych obiektów na cele produkcji i przetwórstwa surowców rolniczych z zachowaniem przepisów szczególnych,
4/ Dopuszcza się funkcje uzupełniające przeznaczenie podstawowe terenu: socjalnoadministracyjne, składowanie i magazynowanie,
5/ Zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco pogorszyć stan środowiska przyrodniczego zaliczonych do grupy dla których obligatoryjne jest sporządza-nie raportu oddziaływania na środowisko, dopuszcza się przedsięwzięcia, które zapewnią zachowanie w obrębie wydzielonego terenu standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach szczególnych,
6/ Możliwość lokalizacji nowych obiektów zgodnie z przeznaczeniem podstawowym w zakresie określonym niniejszym planem, warunkowana ograniczeniem oddziaływania uciążliwości do granic terenu inwestora.
7/ Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych zbilansowanych dla potrzeb użytkowników terenu,
8/ Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/NN.

2 . Tereny składowania i magazynowania towarów (PS)
Na terenach wyznaczonych na rysunku planu obowiązuje:
1/ Przeznaczenie podstawowe na lokalizację obiektów składowo-hurtowych, magazynowych, przechowalnictwa, chłodni, baz technicznych komunikacji i gospodarki komunalnej, zaplecza rolnictwa, skupu, oraz innych urządzeń, obiektów i przedsięwzięć dla których raport oddziaływania na środowisko lub opinia sanitarna wydana na podstawie przepisów szczególnych nie wykaże uciążliwości wykraczającej poza strefę działki inwestora lub uciążliwości powodującej ograniczenie praw do zabudowy nabytych przez właścicieli działek sąsiadujących. Wyklucza się przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane do grupy dla których jest obligatoryjne sporządzanie w/w raportu,
2/ Zasada składowania towarów i materiałów w obiektach kubaturowych zamkniętych, dopuszcza się składowanie w obiektach nietrwałych i na terenach otwartych pod warunkowane spełnieniem rygorów ochrony środowiska, określonych w pkt. 4,
3/ Adaptacja istniejących obiektów i baz wraz z zapleczem infrastruktury, z dopuszczeniem ich modernizacji, rozbudowy i uzupełniania nowymi obiektami, zgodnie przeznaczeniem określonym dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia przepisów w zakresie ochrony środowiska, sanitarnych, przeciwpożarowych, ochrony dóbr kultury, prawo budowlane, dotyczących dróg publicznych,
4/ Zapewnienie w zagospodarowaniu warunków ochrony środowiska zgodnie z przepisami szczególnymi, zwłaszcza dotyczących ochrony wód i powietrza m.in. uszczelnienie podłoża, odwodnienie nawierzchni placów, magazynowanie nawozów oraz sypkich środków chemicznych w obiektach zamkniętych, itp.,
5/ Restrukturyzacja terenów zdegradowanych ukierunkowana na dostosowanie do potrzeb inwestorów i zmniejszenie uciążliwości funkcji terenu, a także ograniczenie kolizji funkcjonalnych w obrębie wydzielonych terenów,
6/ Dopuszcza się jako uzupełniające funkcje: administracyjno-mieszkalne (towarzyszące funkcji dla właściciela), usługi komercyjne (handel, rzemiosło), nieuciążliwe funkcje produkcyjne i obsługi rolnictwa, wyklucza się wydzielenie działek na funkcje mieszkalnictwa jednorodzinnego,
7/ W odniesieniu do obiektów nowoprojektowanych obowiązują następujące zasady:
a. wysokość zabudowy maks. 7,5 m od poziomu terenu do zwieńczenia kalenicy dachu, lub określone indywidualnie,
b. kolorystyka obiektów stonowana, harmonizująca z krajobrazem,
c. powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni wydzielonego terenu, w zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowanie min. 30% powierzchni biologicznie str. 36 czynnej (niezabudowanej, nieutwardzonej, przeznaczonej na zieleń),
d. wydzielenie układu komunikacji wewnętrznej, dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszo-jezdnych,
8/ Warunek zagospodarowania działek zielenią izolacyjną jednoczesnego z realizacją inwestycji; pasy zieleni izolacyjnej o szerokości min. 5,0 m należy wprowadzić wzdłuż granic działek o różnych funkcjach oraz przyległych do dróg,
9/ Urządzenie miejsc postojowych i parkingowych dla potrzeb z bilansowanych w każdym wydzielonym terenie,
10/ Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/NN.
   RU2,PS - teren urządzeń obsługi rolnictwa

1/ adaptacja obiektów b. SKR na działalność usług dla rolnictwa,
2/ modernizacja zagospodarowania z możliwością wykorzystania części obiektów na nieuciążliwe funkcje produkcyjne i usługowe,
3/ adaptacja stacji paliw warunkowana spełnieniem wymogów wynikających z przepisów szczególnych,
4/ adaptacja bazowej stacji telefonii komórkowej,
5/ nasadzenie zieleni osłonowej i izolacyjnej

Poniżej link do emapy :
https://wilkowopolski.e-mapa.net?userview=18

Na działce znajduje się budynek po byłej stacji CPN, oraz rozpoczęta budowa budynku gospodarczego  o powierzchni użytkowej 472,37 m2, który można  zagospodarować na  magazyny oraz pomieszczenia biurowe.
Wymiary budynku 60,52 m x 8,60 m
Kubatura budynku  2700,00m3
Powierzchnia zabudowy   520,47 m2

Dla zainteresowanych przedstawię projekt budowlany.

W pobliżu działki znajduję się Zakład produkcyjny Sok- Pol, sklep spożywczy szkoła, gmina, sklep Stokrotka, Lewiatan.
Lokalizacja słynie z zagłębia chmielu oraz szeroko rozwiniętego rolnictwa ( chmielarzy, sadowników) 

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń i umów się na prezentację 

Małgorzata Piłat  - Agent Nieruchomości Properton
☎️ +48 601 099 272 

Ofertę przygotował/a
Małgorzata Piłat

    klienci o nas

    powered by getknow